Dissolvable fever blister patch from Herpatch (Remesense)

Självupplösande plåster för herpesmunsår

Dissolvable patch against fever blisters
decoration

Användaravtal för Sylphars webbplats

HERPATCH.COM webbplats (webbplatsen) är en internetbaserad tjänst från Sylphar (”HERPATCH.COM”) och det faktum att du använder den innebär att du samtycker till följande villkor. LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU BESÖKER ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN. GENOM ATT BESÖKA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN ACCEPTERAR DU VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM DU INTE SAMTYCKER TILL NÅGOT AV DESSA VILLKOR SKA DU INTE BESÖKA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN. HERPATCH.COM HAR NÄR SOM HELST RÄTT ATT ÄNDRA DETTA AVTAL OCH DESSA ÄNDRINGAR GÄLLER OMEDELBART FRÅN ATT DE PUBLICERAS PÅ DENNA WEBBPLATS. DU ACCEPTERAR ATT DU REGELBUNDET MÅSTE BESÖKA WEBBPLATSEN FÖR ATT HÅLLA DIG INFORMERAD OM SÅDANA ÄNDRINGAR OCH DU SKA INTE FORTSÄTTA ATT BESÖKA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN OM DU INTE HELT OCH HÅLLET ACCEPTERAR DET ÄNDRADE AVTALET.

1. Upphovsrätt, licenser och idéförslag.

Allt innehåll på denna webbplats skyddas av internationella lagar om upphovsrätt och varumärkesrätt. All upphovsrätt och alla varumärken tillhör HERPATCH.COM, dess närstående bolag eller tredjepartslicensinnehavare. INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS FÅR INTE PÅ NÅGOT SÄTT ÄNDRAS, KOPIERAS, REPRODUCERAS, PUBLICERAS, LADDAS UPP, SKICKAS, ÖVERFÖRAS ELLER SPRIDAS, INKLUSIVE TEXT, GRAFIK, KODER OCH/ELLER PROGRAMVARA. Du får skriva ut och ladda ned delar av innehållet från olika områden på webbplatsen enbart för eget icke-kommersiellt bruk under förutsättning att du inte ändrar informationen och att du behåller alla förbehåll avseende upphovsrätt eller ägande som de är. Du samtycker till att licensiera till HERPATCH.COM en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomfattande, oavbruten licens med rätt att underlicensiera, reproducera, sprida, överföra, skapa härledda arbeten av, offentligt visa och offentligt framföra material och annan information (inklusive och utan begränsning till idéer som ingår i nya eller förbättrade produkter och tjänster) som du skickar till något offentligt område på webbplatsen (t.ex. anslagstavlor, forum eller nyhetsgrupper) eller via e-post till HERPATCH.COM på något sätt överhuvudtaget och i något medium nu känt eller senare utvecklat. Du ger också HERPATCH.COM rätt att använda ditt namn i samband med det skickade materialet och annan information samt i samband med all reklam, marknadsföring och säljmaterial som rör materialet eller informationen. Du samtycker till att du inte har några anspråk vad gäller HERPATCH.COM för eventuella påstådda eller verkliga intrång eller missbruk av äganderätten i din kommunikation med HERPATCH.COM.

VARUMÄRKEN

Publikationer, produkter, innehåll eller tjänster som hänvisas till här eller på webbplatsen är varumärken och servicemärken som enbart tillhör HERPATCH.COM. Andra produkt- och företagsnamn som nämns på denna webbplats är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

2. Användning av webbplatsen

Du är införstådd med att, med undantag för information, produkter eller tjänster där det tydligt framgår att de levereras av HERPATCH.COM, HERPATCH.COM inte på något sätt medverkar till, kontrollerar eller godkänner information, produkter eller tjänster som finns på internet. Med undantag för information, produkter eller tjänster som identifierats som levererade av HERPATCH.COM erbjuds all information, produkter och tjänster på webbplatsen eller allmänt på internet av tredje part som inte ska förknippas med HERPATCH.COM. Du är även införstådd med att HERPATCH.COM inte ger några garantier eller försäkringar att nedladdningsbara filer på webbplatsen inte innehåller smitta, virus, maskar, trojanska hästar eller andra koder som kan smitta eller har förstörande egenskaper. Det är ditt ansvar att införa tillräckliga rutiner och kontroller för att uppfylla dina särskilda krav på att in- och utdata är korrekta och att se till att det finns verktyg utanför webbplatsen för att återskapa eventuella förlorade data.

DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH INTERNET HELT PÅ EGEN RISK OCH EGET ANSVAR. MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS OCH SÅDAN INFORMATION SOM HAR SAMBAND MED DEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH HERPATCH.COM FRÅNSÄGER SIG ALLA FORMER AV GARANTIER, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM TITEL ELLER ICKE-INTRÅNG, ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE) MED AVSEENDE PÅ INFORMATION OM VAROR ELLER ALLMÄNT TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER GENOM TJÄNSTEN PÅ INTERNET OCH HERPATCH.COM KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GÖRAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA KOSTNADER ELLER SKADA SOM UPPSTÅTT DIREKT ELLER INDIREKT FRÅN EN SÅDAN AFFÄR. DET ÄR HELT OCH HÅLLET DITT ANSVAR ATT UTVÄRDERA OM INNEHÅLLET ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIGT OCH ANVÄNDBART MED AVSEENDE PÅ ÅSIKTER, RÅD, TJÄNSTER, VAROR OCH ANNAN INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS VIA TJÄNSTEN ELLER ALLMÄNT PÅ INTERNET. HERPATCH.COM GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN ÄR UTAN AVBROTT, FELFRI ELLER ATT BRISTER I TJÄNSTEN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS.

DU ÄR VIDARE INFÖRSTÅDD MED ATT DET LIGGER I INTERNETS NATUR ATT DET INNEHÅLLER OREDIGERAT MATERIAL, SOM KAN VARA UTTRYCKLIGEN SEXUELLT ELLER UPPFATTAS SOM STÖTANDE. DIN ÅTKOMST TILL SÅDANT MATERIAL SKER PÅ EGEN RISK. HERPATCH.COM HAR INGEN KONTROLL ÖVER OCH ACCEPTERAR INGET SOM HELSTANSVAR AV NÅGOT SLAG FÖR SÅDANT MATERIAL.

ANSVARSBEGRÄNSNING

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR HERPATCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGT FÖR (I) OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR UTEBLIVEN VINST, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER INFORMATION OCH DYLIKT) TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, ELLER INFORMATION, ELLER AFFÄRER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA TJÄNSTEN ELLER LADDAS NED FRÅN TJÄNSTEN, ELLER FÖRSENINGAR AV SÅDAN INFORMATION ELLER TJÄNST. DETTA GÄLLER OAVSETT OM HERPATCH.COM ELLER DENNES UTSEDDA OMBUD HAR UNDERRÄTTATS OM ATT DET KAN UPPSTÅ SÅDANA SKADOR ELLER (II) ANSPRÅK SOM KAN TILLSKRIVAS FEL, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA BRISTER MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTEN OCH/ELLER MATERIAL ELLER INFORMATION SOM LADDATS NED VIA TJÄNSTEN. EFTERSOM LAGSTIFTNINGEN I VISSA STATER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR GÄLLER ANSVARSBEGRÄNSNINGEN SOM NÄMNS OVAN EVENTUELLT INTE DIG. I SÅDANA STATER SKA ANSVARET SOM ÅLIGGER HERPATCH.COM BEGRÄNSAS TILL DEN OMFATTNING SOM LAGEN FÖRESKRIVER.

HERPATCH.COM gör inga som helst utfästelser om andra webbplatser som du eventuellt får åtkomst till via denna webbplats eller som kan vara länkade till denna webbplats. När du besöker en webbplats som inte tillhör HERPATCH.COM är den oberoende av HERPATCH.COM och HERPATCH.COM har ingen kontroll över den webbplatsens innehåll. Vidare innebär inte en länk till en webbplats som tillhör HERPATCH.COM att HERPATCH.COM godkänner eller accepterar något ansvar för innehållet i eller användningen av en sådan webbplats.

3. ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla HERPATCH.COM, dess tjänstemän, ledning, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer och tredje part som tillhandahåller information till tjänsten skadeslösa från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som kan uppkomma på grund av brott mot detta avtal (inklusive oaktsamt eller olovligt användande) av dig eller någon annan person som besöker tjänsten.

4. Tredje parts rättigheter

Villkoren i avsnitt 2 (Användning av webbplatsen) och 3 (Ersättningsskyldighet) är till förmån för HERPATCH.COM och dess tjänstemän, ledning, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer och tredje part som tillhandahåller information till tjänsten. Var och en av dessa personer eller enheter ska ha rätt att för egen räkning hävda och genomdriva dessa villkor direkt mot dig.

5. Tid; Annullering

Detta avtal kan när som helst utan förvarning och oavsett skäl annulleras av vardera parten. Villkoren i avsnitt 1 (Upphovsrätt, licenser och idéförslag), avsnitt 2 (Användning av webbplatsen), avsnitt 3 (Ersättningsskyldighet). avsnitt 4 (Tredje parts rättigheter) och avsnitt 6 (Övrigt) fortsätter att gälla även efter att detta avtal har annullerats.

6. Övrigt

Detta avtal ska helt och hållet regleras och tolkas enligt lagen i Belgien med avseende på avtal som träffats och som ska genomföras i Belgien. Du accepterar att alla juridiska åtgärder mellan HERPATCH.COM och dig i något syfte som rör detta avtal eller skyldigheter som åligger parterna enligt detta avtal endast får föras i en federal eller statlig behörig domstol i Belgien. Alla krav med avseende på tjänsten måste göras inom ett (1) år efter det att kravet uppstått, annars blir kravet ogiltigt. Underlåtenhet från HERPATCH.COM att upprätthålla villkoren i detta avtal innebär inte att HERPATCH.COM avsäger sig krav eller rättigheter. Inte heller skall något samröre mellan parterna eller handelsbruk påverka något villkor i detta avtal. HERPATCH.COM kan när som helst utan förvarning överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta avtal till annan part.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.

decoration

Huvudkontor

Sylphar nv

Xavier De Cocklaan 42
B-9831 Deurle - Belgien

T: +32 9 321 70 80
F: +32 9 321 70 90

Hitta hit

Använd verktyget i övre vänstra hörnet för att navigera på kartan.


Klicka här för att förstora kartan.

Välj ditt land: en | nl | fr | de | at | se | it | pt | si | hr | fi | cz | sk | hu | ro | bg | lv | lt | ee | rs | tr | es